Čím jsou geoparky a co je národní geopark?

Geoparky vyprávějí 4,6 miliard let starý příběh Země a procesy, které ji formovaly. Prezentují a interpretují historii naší planety a s ní spojené geologické a klimatické změny a také vývoj života. Každý z geoparků vychází z místního geologického dědictví a je zaměřený na jeho interpretaci, ochranu i dlouhodobě udržitelné využívání území spojené s místními tradicemi.

Geopark je výslednicí iniciativy místních obyvatel a je zaměřený na dobrovolnou ochranu, prezentaci a interpretaci geologické minulosti a přírodních hodnot, na vzdělávání a šetrné využívání území zejména cestovním ruchem. Geopark se promítá do osvěty provázané s geologickou minulostí území, do turistických aktivit a propagace tradičních činností prostřednictvím reprezentativních geologických lokalit, geostezek, turistických cílů a interaktivních nástrojů.

Ministerstvo životního prostředí podporuje a koordinuje vznik a rozvoj geoparků jako dobrovolný nástroj ochrany přírody a krajiny, který je pozitivně přijímán českou i světovou veřejností, a pokud splňují požadavky na kvalitu interpretace i turistickou infrastrukturu, mohou být zařazeny mezi národní geoparky. Certifikované národní geoparky vyhlašuje ministr životního prostředí na základě doporučení Rady národních geoparků.

Evropská síť geoparků koordinuje a propaguje činnost geoparků na našem kontinentě. Má ucelený koncept ochrany geologického dědictví, je zde podporováno vzdělávání a udržitelné využívání území. V současné době má síť založená v r. 2000 celkem 75 členů z 26 zemí Evropy. Zajišťuje výměnu informací a zkušeností mezi členskými geoparky, spolupráci při realizaci společných projektů a její propagaci.

Unikátní světové geotopy doplňují evropskou síť pod patronací UNESCO od roku 2004 formou Světové sítě geoparků (GGN), v níž je 147 geoparků ze 41 zemích světa. Jediným globálním geoparkem UNESCO je v České republice je geopark Český ráj.

Geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být z odborného hlediska významné a reprezentativní. Geopark je iniciativou místních obyvatel zaměřenou na dobrovolnou ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem.

Geoparky v České republice

V ČR existuje Síť národních geoparků, o členství v níž se může ucházet jakékoliv území ČR s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si mohou jednotlivé národní geoparky a kandidátské geoparky vyměňovat zkušenosti a spolupracovat na společných projektech. Na území České republiky se nachází 8 Národních geoparků:  Český ráj Globální geopark UNESCO, Národní geopark Egeria, Národní geopark Železné hory Národní geopark Kraj blanických rytířů, Národní geopark Podbeskydí, Národní geopark Ralsko, Národní geopark Vysočina, Národní geopark Broumovsko, národní geopark Barrandien, Národní geopark Krajina břidlice a Národní geopark Královská Šumava.

Mapové vymezení geoparků naleznete na mapserveru Agentury ochrany přírody ČR.

Geoparky se dobrovolně sdružují do Asociace geoparků ČR.